You are here

KUPOLĖ 2011 METAIS

Dirbome įprastu ritmu: du kartus per savaitę – repeticijos ir iš anksto suplanuoti renginiai. Repeticijų per metus buvo 122. Jų metu mokėmės naujų dainų , tobulinome jų atlikimą , mokėmės naujų šokių , žaidimų . Renginių turėjome 55 . Jie labai įvairūs . Paminėjome Pravienos ansamblio dainininkės Domicėlės 80-tąjį ir Samylų senolių veteranės Anastazijos 90-tąjį gimtadienį . Atsisveikinome su Amžinybėn išėjusiu Kupolės bičiuliu Pravienos ansamblio muzikantu Jonu Pūru . Vilkijos A . ir J . Juškų muziejuje , Domeikavos gimnazijoje bei Žiežmarių kultūros centre dalyvavome Justino Marcinkevičiaus atminimo vakaruose. Savo lėšomis išleidome dvi kompaktines plokšteles : “ Lietuvos partizanų linksmos dainos “ ir “ Mūsų dainos ir šokiai “. Puvočiuose , Kašėtose , Marcinkonyse , Margionyse , Druskininkuose ir Randamonyse aplankėme gyventojus , sveikindami juos su Šv . Velykom tradicinėm Velykų lalavimų giesmėm . Festivalyje “Skamba , skamba kankliai “ Vilniaus universiteto teatro salėje dainavome Lietuvos partizanų dainas , o Visų šventųjų bažnyčioje giedojome senąsias bažnytines giesmes . Dalyvavome ,, Baltica” festivalyje , kur kartu su indėnais iš Meksikos koncertavome Vilkijos žmonėms. Plateliuose ir Žemaičių Kalvarijoje giedojome senuosius Žemaičių Kalnus. Dzūkų festivalyje ,, Subatėlės vakarėly “ koncertavome Lynežerio , Marcinkonių , Mardasavo kaimuose. Kauno karininkų ramovėje paminėjome partizanų vadus Juozą Lukšą Daumantą , Juozą Vitkų Kazimieraitį ,Vilniaus karininkų ramovėje gen.Adolfą Ramanauską Vanagą , Raudondvaryje Kazį Veverskį Senį , Seirijuose – Juozą Gegužį Diemedį . Zapyškyje ir Vilijampolėje suruošėme nuotaikingus romansų vakarus senjorams . Rokiškyje ir Kauno Prisikėlimo bažnyčioje klausytojams priminėme Vėlines. Kauno kunigų seminarijos bažnyčioje giedojome Advento pirmojo sekmadienio bei Šv. Kalėdų Piemenėlių Mišiose. Šiemet renginių daugiau nebus. Ačiū ansambliečiams už supratimą , susiklausymą ir geranoriškumą. Laimingų Naujųjų Metų .

Atsiliepimai

o gruodzio 12 Agotai Zuraulienei is Druskininku suejo 95 metai.Ji tai Jus atsimena mielieji